Serwis dla uczniów
wtorek, 20 listopada 2018
Moje konto
Logowanie ucznia/absolwenta

Serwis dla uczniów i absolwentów

W serwisie mo¿na bêdzie zapoznaæ siê z w³asnymi wynikami z egzaminów uzyskanymi w 2018 r.

Dostêp do swoich wyników zdaj±cy bêd± mogli uzyskaæ po zalogowaniu w serwisie za pomoc± loginu i has³a otrzymanego w szkole macierzystej:

- od 15.06.2018 r. - egzamin gimnazjalny
- od 03.07.2018 r. - egzamin maturalny
- od 31.08.2018 r. - egzamin zawodowy w nowej formule, sesja czerwiec-lipiec
- od 11.09.2018 r.  - egzamin maturalny poprawkowy

Osoby, które z³o¿y³y deklaracjê przyst±pienia do egzaminu w OKE w Poznaniu login i has³o mog± otrzymaæ:
- w przypadku egzaminu maturalnego w szkole, w której przyst±pili do egzaminu w maju 2018 r. lub w Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.),
- w przypadku egzaminu potwierdzaj±cego kwalifikacje w zawodzie wy³±cznie w Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.).

Login i has³o zdaj±cego, wspólne dla wszystkich egzaminów, które zdawa³ w bie¿±cym roku, umo¿liwia wgl±d do aktualnie opublikowanych wyników.

  Uwaga: ze wzglêdu na ochronê danych osobowych,
  OKE w Poznaniu nie udziela telefonicznie informacji
  o danych uczniów/absolwentów i wynikach zamieszczonych w serwisie.

 

 

Op³ata za egzamin maturalny

2018-10-01

wiêcej

Pomoc

2011-06-29

wiêcej
6473815818
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznañ, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: antivitalist