Aktualno¶ci
20.11.2018.
Aktualno¶ci
Rada So³ecka
So³tys
Radna
LKS "Nadwi¶lanka"
(479) 328-1108
uncaressed
Parafia
¦wietlica
two-em
(864) 846-1076
Historia
(888) 346-5932
(772) 349-3422
W sieci
(602) 598-2268
Odwiedzi³o nas

IX Rodzinny Piknik w Okle¶nej!
 Zapraszamy w dniu 27 czerwca 2015r na IX Piknik Rodzinny do Okle¶nej. Miejsce- Stadion sportowy KS Nadwi¶lanka 1956 Okle¶na. Zaczynamy o godz.15 mamy dla dzieci i m³odzie¿y mnóstwo atrakcji.
 
ZORGANIZUJEMY I POPROWADZIMY DLA WSZYSTKICH WSPANIA£¡ ZABAWÊ!!
 
 
 • Podczas zabaw zapewniamy:
 
 
*kolorowe przebrania
* konkursy, zawody i pokazy umiejêtno¶ci
 *¶mieszne fryzury
*balonowe show
*malowanie twarzy
*zabawy z postaciami bajkowymi
*weso³± muzykê dla dzieci
* i wiele innych atrakcji
Ka¿dy uczestnik zabawy na d³ugo j± zapamiêta!
 
 • Dzieci ,m³odzie¿ i doros³ych zabawiaæ bêd± profesjonalni animatorzy z Nowego S±cza - "QULTURKA"
 
 
 • Ponadto na dzieci bêd± czekaæ wielkie zamki dmuchane, zje¿d¿alnie i trampoliny-GRATIS
 
 
 • M³odzie¿ z M³odej Alwerni oraz ze ¶wietlicy S³oneczny Kram z Okle¶nej zaprezentuje krótki program artystyczny.
 
 • Dla dzieci i m³odzie¿y bêdzie czeka³o mnóstwo s³odyczy, lodów i soczków, a wszyscy sponsorzy tych ³akoci bêd± poznani podczas imprezy
 
 • Oczywi¶cie GRATIS jak co roku mo¿na czêstowaæ siê Okle¶nikami, Grochówk± oraz kawk± i herbatk±.Nasze przysmaki jak zawsze przygotuj± niezawodne Panie z KGW
 
 • W naszym mini barku u ch³opaków z Rady So³eckiej mo¿na bêdzie nabyæ kie³baski z grilla, zimne napoje oraz piwko.
 
 • Na terenie bêdzie równie¿ mo¿liwo¶æ nabycia : waty cukrowej, popcornu, s³odyczy, balonów i zabawek.
 • Pokaz w wykonaniu grupy motocyklistów z Libi±¿a.
 • Prelekcja "Bezpieczne wakacje"- Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Powiatowa Stra¿ Po¿arna w Chrzanowie.

 

 • O godz 20:30 rozpocznie siê festyn, który bêdzie trwa³ do bia³ego rana, a bawiæ bêdziemy siê przy d¼wiêkach niezawodnego DJ Krzysia Wojtasa.
 •  Nad bezpieczeñstwem czuwaæ bêd± Panowie z Agencji Ochrony.
 
 • Organizatorzy: Burmistrz Gminy Alwernia, SOK w Alwerni. Radna, So³tys i Rada So³ecka, KGW w Okle¶nej oraz przyjaciele Okle¶nej.
 
ZAPRASZAMY, W TYM DNIU NIE MO¯E CIÊ ZABRAKN¡Æ !!!
 


 
¯yczenia imieninowe.
W dniu 18 stycznia o godz 10 w Ko¶ciele w Okle¶nej odprawiona zosta³a Msza ¦w z okazji imienin Ks. Proboszcza Mariusza Flanka. Po Mszy ¿yczenia dla proboszcza z³o¿yli w imieniu ca³ej rodziny parafialnej radna Krystyna Wojtoñ, so³tys Jan Jarz±bek, przedstawicielka rady so³eckiej Ala Filipek oraz Panie z KGW Maria Grela, W³adys³awa W³odarska, Agnieszka Berny, dzieci wraz z katechetk± p.Ma³gorzat± Fabin, ministranci oraz przedstawiciele Teatru Tradycja  Irena i Bronis³aw Przejczowscy, Zofia S±decka, Michalina Sadowska, Genowefa Ga³, Stanis³awa Przejczowska, którzy ¶piewaj±c z³o¿yli piêkne ¿yczenia.
 
Spotkanie op³atkowe 2015r.
W dniu 11 stycznia 2015 r odby³o siê spotkanie op³atkowe mieszkañców Okle¶nej i ¬róde³. Gospodarzami imprezy byli radna Krystyna Wojtoñ, so³tys Jan Jarz±bek oraz Ko³o Gospodyn Wiejskich z Okle¶nej z przewodnicz±c± Mari± Grela na czele. Go¶æmi wype³ni³a siê ca³a sala w Domu Ludowym w Okle¶nej. Jak co roku spotkanie up³ynê³o w mi³ej ¶wi±teczno-noworocznej atmosferze.Dzieci ze ¶wietlicy w Okle¶nej wyst±pi³y z przedstawieniem "Hej kolêda,kolêda", przygotowanym przez panie Ma³gorzatê Warzecha i Aureliê Macuda pod kierownictwem SOK w Alwerni z dyrektorem Markiem Skowronkiem na czele. W¶ród wspania³ych go¶ci, mieszkañców Okle¶nej i ¬róde³ zaproszenie przyjêli i do Okle¶nej przybyli znamienici go¶cie: Burmistrz Gminy Alwernia, Tomasz Siemek z ¿on± i synkiem Adasiem, Starosta Janusz Szczê¶niak z ¿on±, by³y Burmistrz Jan Rychlik z ¿on±, pani Anastazja Suchorab z LGD, Dyrektorka szko³y Renata Krzy¿owska, Bogdan Bukowski-przyjaciel wszystkich ludzi, Ksi±dz Dziekan Jan Piwowarczyk, Ksi±dz Proboszcz Mariusz Flanek, by³y Proboszcz Franciszek Pacana, So³tys Alojzy Berny z ¿on±, Katechetka Ma³gorzata Fabin. Na spotkanie nie móg³ przybyæ Pan Jerzy Kasprzyk, który przys³a³ do odczytania list z ¿yczeniami. Dziêkujemy za wszelak± pomoc zaanga¿owanym a go¶ciom i mieszkañcom za  przybycie i zapraszamy za rok.
 
¯yczenia ¦wi±teczne.

Zbli¿a siê magiczny okres

¶wi±t Bo¿ego Narodzenia,

wiêc sk³adamy Wam

najserdeczniejsze ¿yczenia:

du¿o zdrowia, szczê¶cia, pomy¶lno¶ci,

a w nadchodz±cym roku du¿o mi³o¶ci.

Radna, So³tys i Rada So³ecka...

  

 

 
Dekorowanie Ko¶cio³a.
Wraz z nowym Ksiêdzem Proboszczem nowe dobre zwyczaje i piêkne dekoracje. Dziêkujemy wszystkim mieszkañcom, którzy zaanga¿owali siê w udekorowanie naszego ko¶cio³a. Ko¶ció³ to nasz wspólny dom w Okle¶nej i musimy o niego dbaæ.
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ w galerii..

 
Jak co roku...
Jak co roku staramy siê umiliæ ¦wiêta ludziom, do których byæ mo¿e nikt ju¿ nie dotrze. Dziêkujê szczególnie Panu Bogdanowi Bukowskiemu. Niewiele potrzeba by zobaczyæ rado¶æ drugiego cz³owieka.
 
Zapraszamy do galerii 
 
Znowu spo³ecznie.
¦wiêta siê zbli¿aj± wiêc czas zawiesiæ iluminacje w naszej piêknej miejscowo¶ci. Niestety lata lec± tak¿e naszym gwiazdom i niektóre potrzebuj± odnowy, od¶wie¿enia. Na szczê¶cie dziêki mieszkañcom i kolejnej akcji spo³ecznej wszystko uda³o siê naprawiæ za darmo, koszt to tylko sznur ledowy 75 metrów zakupiony równie¿ w czynie spo³ecznym. Teraz mo¿emy cieszyæ siê widokiem ¶wiec±cych gwiazd na s³upach. Dziêkujemy wszystkim osobom, które w³±czy³y siê w akcje.
 
Zapraszamy do galerii!  
 
Z³odzieje w Okle¶nej
Poni¿ej podajemy link do artyku³ów na www.przelom.pl. Artyku³y dotycz± kradzie¿y na terenie naszej miejscowo¶ci. warto równie¿ czytaæ papierowe wydanie gazety, w ostatnim numerze na str 15.
Z³odzieje ukradli kratki ¶ciekowe oraz dwukrotnie kabel teleinformatyczny. W ka¿dym przypadku pozostawili niezabezpieczone wielkie dziury. Mo¿na sobie wyobraziæ co mog³o siê staæ, gdyby rano id±c do szko³y, ko¶cio³a, sklepu czy na przystanek autobusowy wpad³o tam dziecko czy osoba starsza. mamy nadziejê, ze nasi dzielni Policjanci szybko znajd± sprawców tego wandalizmu.
 
 
Rada Miejska w Alwerni
W dniu 1 grudnia 2014 r odby³a siê I Sesja Rady Miejskiej w Alwerni.
Podajemy link do artyku³u na www.przelom.pl 
 
 
Podziêkowanie dla Pana Edwarda Suskiego

Serdeczne podziêkowanie chcemy z³o¿yæ  Nadle¶niczemu Nadle¶nictwa Krzeszowice Panu Edwardowi Suskiemu, który ufundowa³ dla dzieci ze Szko³y Podstawowej w Okle¶nej,  ksi±¿ki do biblioteki o warto¶ci 2000 z³ oraz stroje sportowe dla pi³karzy KS Nadwi¶lanka 1956 Okle¶na o warto¶ci 2400 z³. Panie Edwardzie wpisujemy Pana do grona przyjació³ naszej Okle¶nej. serdecznie dziêkujemy.

/przelom.pl/przelom-online/15657-sprzatali-spolecznie-dostali-ponad-cztery-tysiace.html 

 
««  start « poprz. 1 2 4104739266 4 5 (213) 332-0513 7 8 2044355962 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 257
Najczê¶ciej szukane
galeria 8569520576 kacper mateusz mecz 5153515124 lubber-hole crosswise okleÅ na nocÄ okleśna nocą parafia 480-909-9642 teatr (702) 699-7021 wiejska kronika film (360) 676-1992 youtube 6263468712 ĹŠrÄ Å dĹ a ĹşrĂłdĹ a
Czy popierasz prace spo³eczne?
 
Jak do nas trafiæ?


Top! 7026026325