Bucanero je larp z pirátského prostøedí stylizovaný jako brodwayský muzikál.

Pøíbìhl plný klasických tematických klišé a zkratek zasazený zhruba do druhé poloviny sedmnáctého století zaèíná ve mìstì Port Royal a hráèe zavede až za obzory na tajemný ostrov pokladù a možná i zpìt.

Esenciální souèástí hry je improvizovaný zpìv a živá hudba reagující na hráèe a vedoucí je.

Hudbì a hudebním mechanikám, které tvoøí nedílnou souèást hry, jsou vìnovány workshopy pøed samotnou hru.

Zpìvu se není tøeba bát.

Krom zmiòovaných workshopù hráèùm v odbourání ostychu mùže pomoci i rum, který je v prùbìhu hraní podáván. Protože pirátská hra bez rumu jakoby nebyla. Navíc není v krajních pøípadech vylouèena ani možnost volné mluvy, aè zpìv je silnì preferován.

Bucanero je zamýšlen jako dramatický larp rozdìlený do nìkolika více èi ménì pøedem nastavených scén.

Hra je tak do znaèné míry otevøená a pøekvapení v ní nemá až tak velkou roli. V mnoha ohledech však Bucanero stále nechává hráèùm znaèný prostor k vlastnímu vkladu do hry.

Žánrovì se nejedná o tragédii, cílem je pobavit se zpìvem nejen pirátských písní, šermováním mìkèenými zbranìmi a pitím rumu v divadelním prostøedí se svìtly, kostýmy a hudbou.